Wet- en regelgeving

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Move for Motion werkt uitsluitend binnen de basis GGZ. U kunt behandeld worden binnen de basis GGZ wanneer er sprake is van een stoornis, maar de problematiek niet complex is en er geen sprake van risico is.

We spreken van complex, wanneer de behandeling van de klachten wordt bemoeilijkt door andere stoornissen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, ernstige lichamelijke klachten of psychosociale problemen. We spreken van risico, wanneer er sprake is van geweld, verwaarlozing, zelfbeschadiging of de dreiging van suïcide.
Wanneer de klachten complex zijn en/of er sprake is van risico, kunt u het best behandeld worden binnen de gespecialiseerde GGZ.

Bereikbaarheid en crisis

De praktijk is geopend binnen kantoortijden op maandag, dinsdag en vrijdag. U kunt op deze dagen contact opnemen met uw behandelaar. 

In geval van crisis op een moment waarop de praktijk gesloten of niet bereikbaar is, kunt u zich melden bij uw huisarts, de spoedpost van het Spaarne Gasthuis of de crisisdienst van GGZ InGeest (088- 788 50 77).

Wachtlijst

Move for Motion heeft momenteel een wachtlijst van 3 maanden voor intake en behandeling, ongeacht de aanmeldklacht. (Laatst geactualiseerd op 1 maart 2021)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de ’treeknormen’).

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is elke zorginstelling verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen en voor cliënten inzichtbaar te maken. Wilt u het kwaliteitsstatuut van Move for Motion inzien, vraag er dan naar bij uw behandelaar.

BIG-register

Mw. drs. A.J.D. Spoelstra staat als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register (BIG nr. 59912423325). Kijk voor meer informatie op de website van het BIG-register.

Cliëntenfolder

Door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) is een cliëntenfolder uitgegeven voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, waarin u meer informatie kunt vinden over bovenstaande onderwerpen. Deze folder is via uw behandelaar en via de website van de LVVP verkrijgbaar

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Mw. drs. A.J.D. Spoelstra/Move for Motion, praktijk voor psychotherapie (hierna: Move for Motion), gevestigd te Bloemendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63540258, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Move for Motion met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Move for Motion persoonsgegevens verwerkt:
• (potentiële) patiënten (hieronder vallen ook supervisanten en mensen in leertherapie);
• bezoekers van de website www.moveformotion.nl;
• evt. deelnemers aan bijeenkomsten van Move for Motion;
• evt. sollicitanten, ingehuurde medewerkers of ingehuurde zzp-ers;
• alle overige personen die met Move for Motion contact opnemen of van wie Move for Motion persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Move for Motion verwerkt persoonsgegevens die:
• een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
• met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
• tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Move for Motion zijn gegenereerd.

Doeleinden verwerking
Move for Motion verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
• het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
• het verbeteren van de website www.moveformotion.nl of het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond
Move for Motion verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
• toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
• uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
• een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
• een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Move for Motion kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Move for Motion persoonsgegevens verwerken. Move for Motion sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Move for Motion deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Move for Motion deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Uw behandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim, zoals in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) staat beschreven, en is verplicht zich aan de Beroepscode voor Psychologen te houden. U kunt deze beroepscode vinden op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Doorgifte buiten de EER
Move for Motion geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Move for Motion ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
Move for Motion bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Move for Motion hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
• medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
• (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
• gegevens van medewerkers en zzp-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
• gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
• bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
Move for Motion kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.moveformotion.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Move for Motion te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@moveformotion.nl. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk en met uw toestemming is gegeven door anderen, die bij de behandeling betrokken zijn. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke aantekeningen van de behandelaar.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Move for Motion persoonsgegevens verwerkt of anderszins, kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@moveformotion.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien u een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar dan dient u dit in eerste instantie met uw behandelaar te bespreken. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u via de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) in contact worden gebracht met een klachtenfunctionaris. Indien bemiddeling via de klachtenfunctionaris geen oplossing biedt, kunt u uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of de burgerlijk rechter.